مزمور روز - مزمور امروز

مزامیر روز: عبادت روزانه شامل یک مزامیر کتاب مقدس ، اندیشه ، دعا. مزامیر کتاب مقدس را هر روز در فال امروز من مشاهده کنید.

ادامه مطلب

بدانید که مزامیر ، منشأ و اهمیت آن چیست

بدانید که مزامیر ، منشا origin زبور ، تفسیر مزامیر و اهمیت مزامیر با توجه به کتاب مقدس چیست.

ادامه مطلب