افسسیان 6: زره پوش خدا - معنی آن چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

افسسیان 6 آخرین فصل نامه پولس به افسسی ها است و در آیات 10 تا 18 آنها را ترغیب می کند تا در پروردگار ثابت قدم بمانند.

ادامه مطلب